Inloggen Contact
Istock 000026740720Large

Pieken en dalen in vooral duurzame energieproductie kunnen door deze toepassing eenvoudiger opgevangen worden. Het vermogen van de biovergistingsinstallatie waarmee gestuurd kan worden, is vergelijkbaar met dat van honderden huishoudens.

Ecofuels 1

Door het groeiende aanbod van wind- en zonne-energie, neemt de invloed van weersomstandigheden op het energieaanbod snel toe. Bovendien verdwijnen op termijn steeds meer conventionele centrales, die voor een stabiele stroomproductie zorgen. In 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn. Daardoor ontstaat meer behoefte aan flexibiliteit: regelbare installaties of industriële processen, die tijdelijk meer of minder elektriciteit kunnen verbruiken of produceren.

Beperkte investeringskosten

Bij de biovergistingsinstallatie van EcoFuels, die beschikt over een warmtekrachtkoppeling (WKK), is een stuurbox geplaatst. Daarmee kan Scholt Energy de installatie geautomatiseerd op- of afregelen op momenten dat de landelijk netbeheerder daarom vraagt. Bij een tekort aan elektriciteit op het net, wordt de elektriciteitsproductie gedurende een bepaalde noodzakelijke tijd opgevoerd en bij een overschot wordt de productie, eveneens tijdelijk, teruggeschroefd. Het beschikbaar stellen en inzetten van deze flexibiliteit wordt door de landelijk netbeheerder vergoed.

De investerings- en beheerkosten zijn beperkt, waardoor de inzet op de markt voor noodvermogen een interessante extra inkomstenbron is voor EcoFuels. Tegelijkertijd wordt een bijdrage geleverd aan het efficiënter inzetten van duurzame energie én beperking van de CO2-uitstoot in Nederland.

Energietransitie

Traditioneel wordt op momenten van een dreigend tekort, extra elektriciteit geproduceerd in vervuilende kolen- en gasgestookte centrales. Door de inzet van regelbare processen, zoals bij biovergistingsinstallaties, kan dit deels voorkomen worden. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot door conventionele centrales beperkt.

Ook bij een dreigend overaanbod van duurzame elektriciteit, op momenten met veel wind- en zonne-energie, spelen regelbare installaties een belangrijke rol. Door op die momenten de productie terug te schroeven kan een overaanbod voorkomen worden, waardoor bijvoorbeeld windmolens niet afgeschakeld hoeven te worden. Een betere balans op het netwerk, met name het afvlakken van productiepieken, zorgt er ook voor dat dure netwerkverzwaring (deels) voorkomen kan worden.

Sturing van vraag en aanbod kan een cruciale rol spelen in de energietransitie. Behalve duurzame productie-installaties, kunnen ook industriële processen hierin een rol spelen. Voorbeelden van processen waarbij Scholt Energy de energievraag op basis van de marktsituatie tijdelijk aanpast, zijn een thermisch zoutbad en koel- en vriesinstallaties.

“EcoFuels levert zijn duurzaam opgewekte stroom al jarenlang aan Scholt Energy. De samenwerking is bijzonder constructief, zowel bij advisering over de juiste verkoopmomenten van de opgewekte elektriciteit, als het bij het aandragen van interessante mogelijkheden om onze opbrengst te maximaliseren. Dit getuigt van een bovengemiddelde kennis van de energiemarkt.”

- Twan Geraedts, bedrijfsleider EcoFuels
Ecofuels 2 Ecofuels 3 Ecofuels 4 Ecofuels 5